Selecteer een pagina

De Richting, Koudum

De Richting, Koudum

beschrijving ¬

De Richting, het Morraplan, Doerebout, Koudum

Opskrift by it Keunstwurk ‘De Rjochting’: Geandewei kiest elk in rjochting.Waít net kiest sil doarmjen bliuwe ferliest it doel.Kies it paad ast witst ut hokker hoeke de wyn waait. Wynwizer ‘De Rjochting’ Untwurpen by de Ùfsluiting fan it Morraplan.

Nominatie eerste friese vormgevingsprijs 2001.